Beretninger fra Sognemødet den 30. oktober 2017


Formandens beretning
November 2016:
• November: menighedsrådsvalg: udfald i mandater: Den Grundtvigske Liste: 9, Nicolai-
Listen 3, Gospel-listen, Den tyske del af menigheden 1. = 15 valgte medlemmer, derudover
6 præster og 1 medarbejder-repræsentant.
• 10 nyvalgte og 5 genvalgte medlemmer – vi er et næsten nyt og også ungt menighedsråd,
der både trækker på de genvalgtes erfaring og også selv har ambitioner med os.
Efter nytår 2017
• Formulering af målsætning med afsæt i og bearbejdelse af foregående menighedsråds.
• Målsætningen er i korthed udtryk for:
• Gode vilkår for det kristne budskabs forkyndelse i sognet med søndagens
højmesse i centrum. Det er vigtigt at et medlemskab er værdifuldt og naturligt.
• Alsidighed i det kirkelige og kulturelle tilbud, så mangfoldighed kan omsættes til
en konstruktiv udvikling og trivsel.
• Synliggørelse ved at indgå samarbejde med det omgivende samfund. Det være sig
på integrationsområdet, folkelige institutioner og også i samarbejde med skoler
og uddannelser.
• Følge udviklingen i medlemstal og tage initiativer derudfra.
• Rollen som arbejdsgiver. Et godt arbejdsmiljø.
• Varetage vores opgave at drive en kirkegård, begravelsesplads for alle,
krematorium.
• Ansvarlig ressourcepolitik med en prioriteret anvendelse af sognets ressourcer,
hvor menighedsrådet aktivt tager stilling til prioriteringer i aktivitetsrammen.
Forår 2017
• For at tilgodese vores kerneydelser har vi i løbet af foråret gennemført en mindre
omprioritering af sognets ressourcer. Herunder kan nævnes øget fokus på
konfirmationsforberedelse, babysalmesang og begravelser.
Kirkelige handlinger og aktiviteter
Tidspunkter for gudstjenester er blevet vedtaget.
• Højmesse kl 10, samt 9.30 sidste søndag i måneden.
• Andre gudstjenester (og sær-gudstjenester) som Lovsangs-, Gospel-gudstjenester, messychurch,
spagetti-gudstjenester og explore begynder efter kl 12, sidste søndag i måneden
12.30 (Vedtaget en tidsramme på 2 timer fra gudstjenesters begyndelse)
• Derudover har vi også andre sær-gudstjenester såsom: dansk-tyske gudstjenester, lørdagsgudstjenester
med dåb, plejehjems-gudstjenester, vores pinse-gudstjeneste på stranden,
sommermorgen fortællinger.
Aktiviteter
• Vi favner bredt mht. øvrige aktiviteter og tilbud, der er tilbud for enhver smag og alder. Her
kan nævnes koncerter, foredrag, babysalmesang, musik og leg, fællesskaberne,
højskoleforening, samtale saloner mm.
Kor:
• Sct. Jørgens Pigekor (Pigekoret, korforskole)
• 1 børnekor i HKK
• Højmessekor
• Gospel: Sognet huser 4 gospel-kor, hvoraf de to ungdomskor er sognets. Sognet stiller såvidt
muligt også lokaler til rådighed for de to øvrige.
• Sct. Nicolai kirkes Cantori, der som vores nyeste kor nu er en veletableret del af sognets
musikalske liv.
Sognets bygninger
• Bygningssyn i juni. 3 kirker, 3 sognehuse, 5 præsteboliger, 1 kirketjenerbolig,
kapel/krematorium, mandskabsbygninger på kirkegården, fælleskontoret (sogn & provsti)
• Overordnet set er vores bygninger i god stand, dvs. der er ingen overraskelser, blot
udbedringer, vi også har regnet med at møde.
Udbedring af manglerne på vores tilbygning på Høje Kolstrup.
• Adgangsforhold er blevet udbedret i oktober.
• Akustiske forhold udbedres i november.
Kirkegården og krematoriet
• Der arbejdes med etablering af en muslimsk gravplads på Aabenraa Kirkegård. Dette
behandles i Kirkegårds-udvalget og indgår som en del af arbejdet med en ny helhedsplan for
kirkegården.
• Krematoriet er ved at have nået sin kapacitetsgrænse → krematorium for hele regionen,
derfor søger vi at få det udvidet, herfor er der nedsat en arbejdsgruppe.
Fremtid: Foruden tidligere nævnt:
• Videre arbejde ud fra målsætningen – indenfor en fornuftig og ansvarlig økonomi.
• Budgettet for 2018 godkendt
• Det mest synlige er et flygel til Sct. Nicolai kirke.
• Dåbsudvalget arbejder med nye tiltag og lettere adgang til information.
Provsti- og Stiftsplan
Provstiudvalg og Stiftsråd
• Ove Steiner Rasmussen er genvalgt til Aabenraa provsti-udvalg og også valgt ind i Stiftsrådet
for Haderslev Stift.

Kassererens beretning
1. Regnskabet for 2016 viste et resultat på DK 909.208,09 hvilket må siges at være tilfredsstillende,
idet der var budgetteret med et underskud på DK 771.861,00.
2. Budgettet for 2018 er budgetteret realistisk pessimistisk med et underskud på DK 475.384,00.
Budgetteret er allerede udfærdiget for flere måneder siden og på baggrund af det nu forventede
positive regnskab for 2017 forventes budgettet i 2018 allerede nu at blive et pænt 0,00, idet enkelte
projekter som var budgetteret til 2018 allerede kan igangsættes i 2017.
3. Krematoriet planlægges udvidet i en ny bygning med 2 ovne. Antallet af kremeringer har nået det
nuværende krematorium kapacitet. Det vurderes, at antallet af kremeringer pr. år vil stige yderligere
i de næste 5 år.
4. Kirkegården indretning kan forventes at blive ændret indenfor de næste 10-20 år.
·En ny helhedsplan er under udarbejdelse
·Hvor skal det nye krematorium ligge.
·Hvor skal de muslimske grave placeres
·Hvordan skal kirkegården se ud i fremtiden - nu hvor belægningsprocenten er under 50%.
Beretninger fra kirkeudvalgene

Sct. Jørgens kirkes Kirkeudvalg
Jeg skal kort nævne nogle højdepunkter fra det forløbne år:
Palmesøndag afslørede vi den nye præstetavle, der hænger i tårnrummet. Hermed fik vi endelig en
synlig oversigt over de præster, der har virket ved kirken, siden den blev taget i brug i 1904. Der er
12 navne på tavlen, og god plads til flere.
Sommermorgen med musik og sang blev for anden gang afholdt midt i juni. Sognepræst Kirsten K.
Sønderby fortalte og organist Mogens Damm sørgede for musik og solister, der knyttede sig tæt til
det af Kirsten fortalte. Det er nogle meget intense morgener med stor deltagelse.
Kirkens pigekor har i år fejret 40 års jubilæum med koncerter og koncertrejse til Budapest.
Sct. Jørgens kirkes Pigekor hører til de absolut bedste i landet. Det er et faktum. At synge i et
klassisk kor er et dannelsesprojekt, hvor man lærer så meget mere en blot at synge efter noder og at
synge sammen med andre. De piger, der igennem årene har sunget i pigekoret, kan alle berette om
det meget andet de også lærte ved at være sanger i koret. Jeg vil derfor komme med en opfordring
der lyder sådan: Kontakt organist Mogens Damm, hvis du kender en pige, der viser tegn på et talent
for at synge.
Filosofisk Salon fortsætter også i 2018. Den 11.marts 2018 holdes den næste salon. Vi er glade for
den opbakning, der har været til de afholdte saloner.
Til kirken hører også Sct. Jørgens Højskoleforening, der for denne sæson 2017 / 2018 har fremlagt
et alsidigt og spændende program. Møderne afholdes på højskolen Østersøen, som vi tillader os at
regne for vores menighedshus. Vi håber at det samarbejde kan fortsætte.
Aktuelt går vi i gang med at få tilbud på LED-belysning i kirken og Havsteenstuen. Vi regner med
at finde en løsning, som man ikke vil bemærke i kirkerummet, men meget gerne skulle kunne se i
Havsteenstuen, hvor belysningen aktuelt er meget dårlig – for ikke at sige utilstrækkelig. Målet er,
at vi kan se på elregningen at vi laver denne omlægning.
Næste år skulle vi gerne i gang med at se på en energirenovering af varmeforsyningen i kirken.
Referaterne fra kirkeudvalgets møder kan i øvrigt findes på sognets hjemmeside.

Høje Kolstrup kirkes kirkeudvalg
I Høje Kolstrup kirke har vi 3 præster, der fast har deres gang i huset. (Tine Andsager, Eva Wiwe
Løbner, Anke Krauskopf)
Ud over almindelige gudstjenester såvel tyske(8 stk) som danske har vi i kirken:
Eftermiddags gudstjeneste med efterfølgende et stykke brød, et glas vin og lidt fællessang fra
højskolesangbogen.
Dåbsjubilæum (5 år),
Babysalmesangsjubilæum
LEV- gudstjenester,
Døvegudstjenester,
Gudstjenester for familer, der har oplevet spædbørns død ,
Weltgebetstag (marts måned)
Armensk gudstjeneste 2-3 gange årligt.
Udover dette har vi rigtig mange aktiviteter:
Vi har babysalmesang med Torben Callesen, som lige nu kører med 2 hold med 15 babyer på
holdene. Der er tilmelding på kirkekontoret, og der er allerede tilmeldinger til kommende hold efter
jul, hvor der tilbydes 3 hold. Hvis der er tilmeldte nok oprettes alle tre.
Vi har musik og leg v. Andrea Löffler, for børn der er ældre end babysalmesangsbørnene. Et
formiddagshold med 2 forældre og 4 børn samt 2 dagplejemødre med børn og et eftermiddagshold,
hvor der er 5 voksne og 5 børn. Her er der plads til 5 børn mere. Holdet fortsætter i dette halvår og
gennemføres næste halvår, hvis der er deltagere nok.
4 gange årligt holdes der Ulvetime, som er målrettet familier med børn. Her deltager ca 35(, nogen
gange flere) i en form for gudstjeneste og fællesspisning.
Vi har et børnekor, hvor der i øjeblikket deltager ca 10 børn
Vi har et stort hold konfirmander (29 stk) som undervises af Tine. Det er et stort hold, så Tine får
engang imellem hjælp af en af sognets kirke- og kulturmedarbejdere.
Disse mange aktiviteter i dagtimerne giver os her i Høje Kolstrup udfordringer, da kirkelige
handlinger så som bisættelser og organistens øvetid ikke kan foregå samtidig med konfirmander,
babyer, børn er i rummet.
I weekender og om aftenen er der ligeledes mange aktiviteter.
Her kan nævnes koncerter. Der har været 3 i år – vi har bl.a. været en del af den orgelsafari, der
fandt sted i august.
I samarbejde med provstiet vi en sorggruppe, som mødes hver 3. Uge med 5-6 deltagere.
Vi har en sorggruppe for forældre, der har mistet et barn med deltagere fra hele stiftet (Ribe og
Haderslev)
Vi har et arbejde med mentorer for nydanskere i form af kurser for disse. De yder hjælp til
flygtninge/indvandrere i forhold til jobcenter, kommune m.v. i samarbejde med Røde kors. Der har
været 4-5 søndage med PÅ TVÆRS arrangementer.
Vi har en Litteraturkreds, der mødes ca 6 gange om året og drøfter en læst bog
Vi har sogneaftener med hovedtemaet ”Veje”. Det har været velbesøgt med gennemsnitlig 45-50
deltagere.
Alt i alt et alsidigt menighedsliv.

Beretning fra Aabenraa Sogns Kommunikationsudvalg
Kommunikationsudvalget er et lille udvalg der varetager sognets kommunikation til menigheden,
der principielt set er alle beboere i Aabenraa Sogn. I praksis er det en væsentligt mindre skare vi
kommunikerer til og med.
Uanset hvor stor den menighed er, som vi kommunikerer med, så ved vi, at vi skal anvende
forskellige medier til at nå dem. Derfor anvender vi både
· Trykte medier som Kirkesiden i Ugeavisen
· Online og digitale medier som vores hjemmeside AabenraaSogn.dk, nyhedsbreve, email,
Facebook og vores App ”Aabenraa Sogn” med tilhørende QR-koder (Quick Response)
Vi undersøger gerne nye metoder at kommunikere på, og vi vil også gerne udvide anvendelsen af de
medier, vi allerede har taget i brug.
· Fx anvender vi på kirkegården QR-koder på 39 gravsteder, hvor man via sin
mobiltelefon kan læse de spændende historier, der knytter til de personer/familier, der ligger
i det enkelte gravsted. Anvendelsen af vores App og QR-koder ønsker vi på sigt at udbrede,
så det også kommer til at omfatte historierne bag vore tre kirker.
Vi er meget lydhøre, så er der nogle, der har nogle forslag eller idéer til vores
kommunikationsarbejde, så henvend jer endelig til os eller administrationskontoret.
Møderne
Formelt afholder vi ca. 3-4 møder årligt, og det er ikke kun kommunikationsmedier vi beskæftiger
os med:
· Vi skal sørge for, at Aabenraa Sogns kommunikationsstrategi er i overensstemmelse
med Menighedsrådets målsætninger.
· Vi er ansvarlige for, at de løsninger vi beslutter mht. kommunikation
organiseres/tilrettelægges, implementeres og sættes i drift.
· Vi er ansvarlige for, at sognets kommunikation lever op til de målsatte standarder.
· Vi er ansvarlige for at overholde sognets budget til kommunikationsopgaven.
Vi forholder os til de henvendelser vi får, og det er fx virksomheder, der vil sælge os
annoncepladser og reklamer.
· Vi skal også forholde os til og undersøge, om fx de systemer sognet anvender,
hænger sammen med de udgifter, der er hertil.
· Vi forholder os løbende til, at vi skal lukke ned for nogle af vores medier, have
andre/flere medier - og i så fald hvilke, samt måden at anvende dem på.
· Og så, som nævnt tidligere, at vi meget gerne vil have forslag/idéer til vores arbejde.